Wecome to Ha Noi school of teacher and education manager!

Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội
Địa chỉ CQ: Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
                 Website: http://www.bdcb-hn.edu.vn ,    Email:  lienhe@bdcb-hn.edu.vn


- Thông tư số: 46/TT/ĐTBD, ngày 1/9/1964 của Bộ trưởng Bộ GD Nguyễn Văn Huyênhướng dẫn thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên.

- Quyết định số 833/QĐ-TCCB, ngày 27/4/1968 của UBHC Thành phố Hà Nội, Trường Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Hà Nội được thành lập và trực thuộc Sở Giáo dục Hà Nội.

- Căn cứ QĐ số 3671/QĐ-UBND, ngày 18/8/2006 của UBND TP Hà Nội “v/v xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội” Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội có chức năng Tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác quản lý và giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo của Thành phố.